Den 18-20 mars deltog Madéleine Pilstrand på en resa tillsammans med bland annat Swedish incubators & Science parks, Vinnova samt några av Sveriges främsta Science parks när det kommer till AI och Cybersäkerhet. Syftet med resan för Madéleines del var att kolla på möjliga samarbetsvägar för Swedish Scaleups utifrån ett internationellt perspektiv.

Madéleines förväntningar med resan var att hitta nya kontakter som bolagen inom Östra Mellansverige (ÖMS) kan ha nytta av under projektperioden.

  • Jag ville även få möjlighet att ta del av erfarenheter från båda ländernas håll om att jobba målinriktat med erbjudande till just scaleups målgruppen. Förhoppningen är att få med sig lite do’s and don’ts som vi kan luta oss mot i projektet men som vi även kan sprida till regionerna och nationellt.

Det var ett fullspäckat schema med besök i Bayern i Tyskland och Paris i Frankrike under tre dagar. Ett fokusområde var AI men också på hur de olika ländernas, små- till medelstora, företag i ekosystemet har tittat på uppskalning. Under en av besöken informerades bland annat om hur man tillsammans med AI-startupbolag jobbar för att säkra en hållbar och etisk användning av AI.

  • En intressant aspekt som blev tydlig under resan var hur de olika kulturella kontexterna påverkar hur vi jobbar. Det fanns en tydlighet i hur uppdragen var uppdelade mellan de olika aktörerna vilket gör uppdragen slagkraftiga. De offentliga uppdragen bedrivs med privatfinansiering och en aktör som utgör det operativa. Det fanns ingen större diskussion om huruvida man skulle trampa någon på tårna sett ur ett nationellt perspektiv. Vilket visar på en stor skillnad mellan en svensk kontext och hur man jobbar i dessa miljöer .

Efter resan skickar Madéleine med att vi måste bli bättre på att lyfta blicken och se saker ur ett större perspektiv för att kunna bli tydligare mot målgrupperna. Besöket har även medfört ett större kontaktnät utanför Sverige. Intresserade bolag kan få hjälp med ett erbjudande, vilket kommer att vara en stor tillgång.