Swedish Scaleups är ett samverkansprojekt mellan Create Business Incubator, Inkubera, Linköping Science Park och Uppsala Innovation Centre

Projektet medfinanseras av EU genom Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Region Östergötland, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län samt Eskilstuna kommun. Tillväxtverket är den myndighet i Sverige som tilldelat projektets EU-finansering.

Målgruppen är scaleupföretag i östra Mellansverige; företag med potential till stark tillväxt. Totalt deltar 114 företag. Med en välbeprövad metod i grunden, utvecklad av tidigare projekt, och med utgångspunkt från företagens behov genomförs utvecklingsprogram och skräddarsydda insatser för företagen. Fokus är internationalisering, strategisk kompetensförsörjning, kapitalanskaffning och hållbarhet. Projektet är rustat för att med flexibilitet kunna stötta företagen i nya utmaningar som uppstår i vår föränderliga värld.

Swedish scaleups bidrar till ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv

Projekt ska bidra till att stärka ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv genom att underlätta för en grön omställning och utveckling i nya och befintliga företag. Det sker genom att företagen deltar i Scaleup programmet, Prescaleup programmet, Deep-tech modulen och Innoprep modulen. Vidare erbjuds koordinerade och paketerade affärsutvecklande erbjudanden till SME-företag i samverkan med övriga aktörer i ÖMS. Målet är också stärkt funktionalitet i det innovations- och företagsfrämjande systemet. Det sker i form av utvecklade processer för samverkan i genomförandet av företagsstöd mellan projektparterna, samt med Almi Företagspartner och delat stödprogram för scaleupbolag med andra regioner.

Swedish Scaleups har verkat i olika former sedan 2015. Nuvarande projektperiod startade 1 juli 2023 och pågår tom 30e september 2026. Stödet från EU uppgår som högst till 18 858 193 SEK och uppgår till 40 procent av projektets totala stödberättigande kostnader. Total budget för perioden är 47 145 487 SEK.


Med finansiering från