När de 10 aktörerna inom Swedish Scaleups sågs i Eskilstuna under onsdagen, var syftet att göra ett halvtidsbokslut – och ta sats inför den sista projektperioden. Ambitionerna har varit höga från start. Fler tillväxtföretag ska fångas upp, ges rätt stöd – och parallellt ska arbete i våra regionala eko-system koordineras för att säkra effekthemtagning och synergier av genomförda insatser. Halvvägs in i projektet kan vi konstatera att utvecklingen går åt rätt håll, men det är läge att öka takten och gasa med målen för ögonen.

Målet för projektet är fler snabbväxande företag i Östra Mellansverige. Med finansiering från Tillväxtverket och ERUF har regionerna i fem län lagt ett uppdrag hos 11 inkubatorer och science parks att gemensamt utveckla processer och metoder för att bygga entreprenörer och skalande bolag. Speciellt fokus ligger på de fyra områdena; hållbarhet, kompetensförsörjning, internationalisering och kapitalanskaffning. Ytterligare ett mål är att det efter att projektet avslutas ska finnas en plattform för innovationsstöd och hållbar konkurrenskraft i ÖMS-regionen.

När vi talar scaleups är en definition företag som är innovativa och nyskapande, minst 10 helårsanställda, samt har en organisk tillväxtpotential på minst 20% per år – i minst tre år.

– Det är en snäv definition, säger Daniel Kullgard, projektledare för Swedish Scaleups i Mjärdevi. Den här målgruppen av företag ser oerhört olika ut och har olika behov av stöd. Beroende på bransch, så kan definitionen behöva ses över i vissa fall, så att vi inte tappar företag med stor potential. Det viktiga vi har sett är att dessa bolag behöver utveckla en tillväxtplattform. De behöver ha en ”big company culture”, säkerställa kapitalanskaffning, balansera tillväxt med ledning och organisation, ha en plan för internationalisering med mer. Här har olika företag kommit olika långt – och behöver olika stöd. Därför har vi utvecklat två olika processer inom projektet; en för tillväxtsupport och en för acceleration.

Swedish Scaleups är nu halvvägs in i sin andra projektperiod. Sedan starten i juni 2018 har 100 företag fått stöd på sin tillväxtresa projektet. Ytterligare ca 25 företag har antagits i den storregionala acceleratorn.

– Vi har kommit en bra bit på väg, säger Ylva Wretås, huvudprojektledare för Swedish Scaleups, och det råder stor entusiasm bland samtliga aktörer för att öka takten i det operativa arbetet framåt. Under kommande period kommer det också bli mycket fokus på plattformsbyggandet. Vi ska ha en långsiktig plan för hur strukturkapitalet tas till vara, en tydlig tanke om hur samverkan över regiongränserna kan utformas för att ge förstagen det bästa stöd vi förmår samt en produktportfölj för att ta arbetet till nästa steg. Samverkan med akademin liksom med övriga innovationsstödsaktörer är naturligtvis en förutsättning för att vi ska lyckas. Jag är nytillträdd som projektledare, och kliver in med enorm energi och motivation för att ta projektet i mål.

Swedish Scaleups är en ny pusselbit i det regionala utvecklingsarbetet. Regionerna jobbar fokuserat med bl a smart specialisering, att initiera och stötta nya klusterbildningar samt att identifiera gemensamma utmaningsområden som ska agera ledstjärna i det fokuserade samarbetsinsatserna.

– Vi liksom många aktörer på det nationella planet följer Swedish Scaleups med stort intresse, säger Andrew Metcalfe, regionalt utvecklingsansvarig på Region Uppsala och regionernas ledamot i projektets styrgrupp. Målgruppen scaleups har verkligen uppmärksammats på det nationella planet, inte minst via detta projekt. Politiken ser och förstår värdet av att få fler tillväxtföretag att växa i Sverige, och på regional och lokal nivå är detta en förutsättning för att säkra framtida jobb. Vi behöver på ett regionalt plan kartlägga våra värdekedjor, och hur det arbete som görs för att stötta bolag i start- och tillväxtfas kopplas samman med utvecklingen av våra styrkeområden inom smart specialisering.

Fakta:

Swedish Scaleups är fortsättningen på projektet Växtzon, som startade 2013. Projektet har initierats av de fem regionerna Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland. Projektet omsluter 90 MSEK över en 3 årsperiod, och finansieras av Tillväxtverket, genom strukturfondsmedel samt genom medfinansiering av de fem regionerna. Parterna i projektet är UIC, Eskilstuna kommun (tidigare Munktell Science Park), Create, Västerås Science Park, Inkubera, Alfred Nobel Science Park, Norrköping Science Park, Vreta Kluster, LEAD samt Science Park Mjärdevi.