Tillväxtverket har beviljat en tilläggsfinansiering till Swedish Scaleups. Pengarna ska användas till skapa ännu bättre tillgång till relevanta investeringar för Scaleupbolag och sprida Swedish Scaleups metoder utanför Östra Mellansverige.

– Det är glädjande att se att våra metoder bedöms så intressanta att Tillväxtverket vill stödja spridning av dem över landet, säger Ylva Wretås, projektledare för Swedish Scaleups. 

Swedish Scaleups ger stöd till innovativa scaleups med stor tillväxtpotential. Under hösten 2021 klev ytterligare åtta bolag in i Swedish Scaleups, och just nu är ytterligare sex stycken bolag på väg in. Varje bolag som deltar i Swedish Scaleups program startar med en nulägesanalys av sin situation och potential. Utifrån analysen genomförs sedan ett omfattande tillväxtprogram som tar avstamp i den typ av utmaningar ett snabbväxande bolag ofta ställs inför. 

Kompetensförsörjning, hållbarhet, kapital och internationellt perspektiv avgörande för växande bolag

Att gå från en startup-fas, där fokus ofta ligger på ett verifiera sin produkt eller tjänst och börja sälja den på en marknad, till att försöka börja växa skapar nya utmaningar.

– Det krävs en viss typ av kompetens för att ta fram en produkt, när företaget sen börjar anställa fler och fler personer och expanderar på marknaden ställs du inför helt andra typer av utmaningar, säger Ylva Wretås. Det ställer nya krav på ledarskapet och de strategiska processerna i företaget.  

För att kunna växa på ett bra sätt arbetar Swedish Scaleups mycket med frågor kring internationalisering, kapitalförsörjning, hållbarhet och kompetensförsörjning.

– Det är områden som ofta blir de största utmaningarna för Scaleups, berättar Ylva Wretås. Inom Swedish Scaleups har vi tillgång till en omfattande expertis och verifierade metoder som vi nu utvecklat och använt under sju år. Ylva berättar att under perioden 2019-2021 tog Swedish Scaleupsbolagen in närmare 1,3 miljarder kronor i nytt kapital. 

– Kapitalförsörjningen är en viktig del i ett bolags tillväxtresa, säger Ylva. Det ställer krav både på företagets långsiktiga strategi, och tillgång till investeringar. 

Nytt investerarnätverk och spridning av metoderna

Med pengarna från Tillväxtverket kommer Swedish Scaleups genomföra en förstudie kring hur en process som möjliggör uppbyggandet av ett hållbart och långsiktigt investerarnätverk som är relevant för Scaleups skulle kunna se ut. Tillsammans med en satsning på en licensieringsmodell av programmet och en onboardingprocess för att systematiskt kunna sprida hela eller delar av programmet utanför de regioner som idag arbetar med Swedish Scaleups.

-Vår digitala plattform www.swedishscaleups.se innehåller en omfattande metoddokumentation, säger Ylva Wretås. Det har skapat en efterfrågan på att sprida Scaleup-programmet till andra delar av Sverige. Vi för också samtal med nationella aktörer om att kunna erbjuda Scaleupsprogrammet för fler. Vilket vi tycker är mycket glädjande.

Swedish Scaleups är skapat av investeringar från EUs regionalfond via Tillväxtverket och Regionerna i Örebro, Västmanland, Sörmland, Uppsala och Örebro. Arbetet är nu inne på sitt sjunde år. Satsningen drivs och utvecklas av de inkubatorer och Science Park som finns i de regionerna.